AVÍS LEGAL de WWW.MEDUXA.NET

 

Introducció

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL informa que és titular del lloc web. D’ acord amb l’ exigència de l’ article 10 de l’ esmentada Llei, MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL informa de les dades següents:

 

RAÓ SOCIAL

 

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL

NIF

 

B67115501

DOMINI

 

WWW.MEDUXA.NET

ADREÇA POSTAL

 

C/ SARAGOSSA 1 LOCAL 39-40,08860 CASTELLDEFELS( BARCELONA)

ADREÇA ELECTRÒNICA

 

JGUISADO@MEDUXA.NET

TELÈFONS

 

934637591

 

 

REGISTRE

 

 

 

tom …………, foli …………, full ………… i inscripció …………

 

 

 

Usuari i règim de responsabilitats

 

La navegació, accés i ús pel lloc web de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL confereix la condició d’usuari.

 

El lloc web de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’ estendrà a:

 

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ ús de la informació, serveis i dades ofertes per MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o

 

l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d’ enllaços i exempcions de responsabilitat

 

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització,  o, en cas de tenir-lo, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l’ enllaç corresponent.

 

S’ entendrà que MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s’ impossibiliti l’ accés als mateixos, o s’ hagués declarat l’ existència de la lesió, i MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL conegués la corresponent resolució,  sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL apliqui en virtut d’ acords voluntaris i d’ altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se.

 

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’ usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

Modificacions

 

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Els canvis a què fa referència aquest apartat, no afectaran les contractacions realitzades amb data anterior a la data de publicació dels mateixos.

 

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Indicació de preus

 

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En cas que no s’ incorpori l’ IVA en el preu, s’ indicarà de manera expressa i es permetrà a l’ usuari visualitzar el preu final complet.

 

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’ indicaria, incloent, si s’ escau, l’ import dels increments o descomptes que siguin d’ aplicació a l’ oferta i les despeses addicionals que puguin repercutir al consumidor o usuari.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol

 

enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL.

 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

 

Si l’ usuari desitja presentar una reclamació, haurà de contactar mitjançant el correu electrònic JGUISADO@MEDUXA.NET. Així mateix, MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.

 

MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’ usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’ aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MEDUXA SERVEIS INFORMATICS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

 

Els contractes celebrats per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor, es presumiran en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

 

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

 

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 19 de maig de 2023